Regulamin Sklepu i Usług

§1

DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.plan-na-zdrowie.pl/sklep/.
 2. Sprzedawca – Katarzyna Basarab prowadząca działalność gospodarczą Katarzyna Basarab, NUMER NIP: 6871926258 NUMER REGON: 386475221 email: poczta@plan-na-zdrowie.pl adres: ul. Armii Krajowej 11/24, 38-500 Sanok.
 3. Biuro Obsługi Klienta znajduje się pod adresem: Armii Krajowej 11/24, 38-500 Sanok.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy, za pośrednictwem Sklepu, zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy, za pośrednictwem Sklepu, zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Użytkownik – rozumie się przez to zarówno Konsumenta, Klienta, oraz Klienta-Konsumenta.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, poprzez wypełnienie i przesłanie stosownego formularza udostępnionego przy oferowanym Produkcie.
 9. Produkt – rozumie się przez to:

a) e-book – plik elektroniczny (książka dostępna w wersji elektronicznej) zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.

b) konsultacja dietetyczna – rozmowa realizowana przez Sprzedawcę na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość (rozmowa telefoniczna, SKYPE, Google Meet, lub e-mail) w terminie zarezerwowanym przez Użytkownika.

c) pakiet – usługa indywidualnej współpracy, którą Użytkownik może wykupić w wybranej przez siebie formie (standardowy, rozszerzony, premium) obejmująca stworzenie przez Sprzedawcę spersonalizowanych  zaleceń i/lub diety (w tym indywidualnego jadłospisu), oraz konsultacji, gdzie cena, czas trwania, termin i zakres pakietu jest z góry określany przed zakupem w Sklepie.

d) voucher dietetyczny – kupon (plik) elektroniczny do wykorzystania na dowolny produkt ze Sklepu w określonym przy Zamówieniu terminie, oraz wartości, nie podlegający zwrotowi czy wymianie na gotówkę.

 1. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.
 2. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. U.P.K – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, Dz.U.2020.287.

§ 2.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Ceny poszczególnych pakietów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia są dostępne na stronie internetowej www.plan-na-zdrowie.pl w zakładce współpraca.
 3. Płatności dokonywane są za pomocą przelewu bankowego lub Przelewy 24. Dane do przelewu Użytkownik otrzyma po złożeniu zamówienia. 
 4. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT na życzenie Kupującego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.
 6. Dostarczenie Produktów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Korzystanie z usług oferowanych przez Sklep wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 3.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE  SKLEPU

 1. Przy prawidłowym korzystaniu z Produktów należy spełnić następujące warunki:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie konta poczty elektronicznej;

c) posiadanie przeglądarki internetowej;

d) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc. 

 • Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych powyżej.
 • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Użytkownikiem.
 • Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Produktów, przed złożeniem Zamówienia.

§4
RODZAJE PRODUKTÓW

1. Sprzedawca oferuje następujące Produkty:

a) e-booki;

b) konsultacja dietetyczna;

c) pakiet  w tym standardowy, rozszerzony, premium w wersji 4/12 tygodni;

d) voucher dietetyczny.

2. Realizacja przez Usługodawcę  Produktu o którym mowa w §3 pkt 1c  jest oparta o informacje otrzymane od Użytkownika (formularz dietetyczny, wypełnienie formularza jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy).

§5

UMOWA

 1. Użytkownik za pomocą sklepu na stronie www.plan-na-zdrowie.pl może zamówić wybrany przez siebie Produkt.
 2. Proces złożenia Zamówienia wymaga wykonania następujących czynności przez Użytkownika:

a) dodacie Produktu do koszyka,

b) wypełnienie formularza płatności w tym podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail,

c) akceptacji Regulaminu Sklepu, zapoznania się z informacją związaną z prawem odstąpienia od umowy oraz jej akceptacji oraz wyrażania zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (poprzez wyraźne zaznaczenie odpowiedniego okienka).

d) wybranie opcji „Kupuję i płacę” co stanowi potwierdzenie woli Użytkownika do zawarcia umowy wraz z obowiązkiem zapłaty.

e) po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej wybrany Produkt. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

 • Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika na wybrany Pakiet lub Konsultację dietetyczną, Sprzedawca wyśle formularz dietetyczny, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych, w tym danych wrażliwych, do wypełnienia w celu personalizacji Produktu. Wypełnienie formularza dietetycznego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy.
 • Użytkownik zobowiązuje się do podania informacji o stanie jego zdrowia w sposób kompletny i wyczerpujący, w tym w szczególności informacji na temat przeciwskazań do wprowadzania poszczególnych produktów do diety, alergii i nietolerancji pokarmowych.
 • Indywidualny plan dietetyczny Użytkownik otrzyma zgodnie z wybranym pakietem (szczegóły znajdują się na stronie www.plan-na-zdrowie.pl w zakładce współpraca). 
 • Indywidualny plan dietetyczny nie jest przeznaczony do dożywotniego stosowania, jest ograniczony czasowo, dopasowane do aktualnego stanu zdrowia, stylu życia Użytkownika, tj. na dzień ostatniej konsultacji. W związku z powyższym Sprzedawca (dietetyk) nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie planu dietetycznego, niż ustalono na konsultacji.
 • W trakcie trwania współpracy Użytkownik będzie mógł się kontaktować z Usługodawcą zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w wybranym pakiecie. Przy czym konsultacje odbywają się w określonym terminie za pomocą maila (istnieje również możliwość odbycia konsultacji telefonicznej, przez SKYPE, Google Meet,). Stały kontakt online, obejmuje stały kontakt mailowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpisywania na maila co drugi dzień, bez włączenia dni weekendowych oraz świątecznych.
 • Użytkownik ma prawo wymagać dokonania drobnych zmian w posiłkach w ramach jadłospisu, dotyczy to odpowiednio 3 i 12 posiłków w zależności od wybranego pakietu. Przy czym drobne modyfikacje uznaje się jako zamianę produktu w posiłku na inny lub zmianę formy posiłku. 
 • Realizacja Konsultacji dietetycznej nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Usługodawcę z Użytkownikiem w okresie 7 dni roboczych liczonych od odesłania formularza, lub zaksięgowania wpłaty, w zależności która z tych czynności zostanie dokonana w późniejszym terminie.
 • Sprzedawca sporządzi oraz prześle Użytkownikowi indywidualny plan dietetyczny nie później niż 7 dni roboczych liczonych od przeprowadzenia konsultacji.
 • Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika na E-book lub Voucher dietetyczny, Sprzedawca wyśle w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych liczonych od zaksięgowania wpłaty wybrany plik elektroniczny na wskazany przez Użytkownika przy zamówieniu adres e-mail.
 • Czas trwania pakietu współpracy liczony jest od dnia otrzymania przez Użytkownika planu dietetycznego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych usług, które będą dodatkowo płatne.
 • Współpraca pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać przedłużona na prośbę Użytkownika.

§6

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Klientem – Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach ogólnych. 
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, przy czym przy oświadczeniu przesłanym pocztą tradycyjną, termin na odstąpienie liczy się daty nadania korespondencji.
 3. Podmiot odstępujący od umowy może wykorzystać załącznik nr 2 do U.P.K. np. pobrany z sieci Internet, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej imię i nazwisko, adres email, oznaczenie zakupionego Produktu, datę zawarcia umowy, numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Produktu przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle podmiotowi odstępującemu od umowy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Konsument lub Klient – Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Ebook, Konsultacja Dietetyczna i wybrany Pakiet, przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, w sytuacji o której mowa w:

a) art. 38 pkt 1 w zw. z art. 38a U.P.K., a to gdy przedmiotem umowy jest świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą w/w podmiotu, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)  art. 38 pkt 3 w zw. z art. 38a U.P.K., a to w stosunku do umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji w/w pod mitu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

c) zgodnie z art. 38 pkt 13 w zw. z art. 38a U.P.K., a to gdy przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą w/w podmiotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • Niezależnie od powyższego zgodnie z art. 38 w zw. z art. 38a U.P.K.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7

JADŁOSPISY

 1. Indywidualnie przygotowane jadłospisy są zaplanowane i przygotowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowaną dietę na każdy dzień jadłospisu.

§8

REKLAMACJA

 1. Konsument lub Klient-Konsument posiada prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania/realizacji Produktu w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wad.
 3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres do korespondencji, oznaczenie produktu, uzasadnienie reklamacji, w tym datę ujawnienia wady.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny.

§9

PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik zgadza się, że Ebook i wybrany Pakiet ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019.1231)
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych ani osobistych praw autorskich do Ebooka i wybranego Pakietu. Użytkownik upoważniony jest jedynie do ich wykorzystania do sporządzania na własne potrzeby.
 3. W związku z powyższym:

a) Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Ebooka i wybranego Pakietu nie została ujawniona osobom niepowołanym.

b) zabronione jest udostępnianie i prezentowanie Ebooka i wybranego Pakietu osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z Usługodawcą,

c) zabronione jest publikowanie niezależnie od formy publikacji.

d) zabronione jest kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.

 • Niezależnie od powyższego zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

§10

KONTAKT i  NEWSLETTER

 1. W momencie, gdy pojawią się dodatkowe pytania a odpowiedzi na nie, nie zostały zawarte w treści Regulaminu, Użytkownik może kierować pytania do Usługodawcy poprzez maila: poczta@plan-na-zdrowie.pl
 2. Użytkownik może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 3. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 4. Użytkownik w celu prawidłowego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 5. Potwierdzenie subskrypcji przez Użytkownika wymaga otworzenia wiadomości Sprzedawcy oraz kliknięcia linku aktywacyjnego.
 6. Użytkownik może wypisać się z subskrypcji newslettera, co jest równoznaczne z wycofaniem wyrażonej zgody na jego wysyłanie, która to opcja jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę
 7. Użytkownik może również zarządzać od Sprzedawcy jego usunięcie z listy subskrybentów w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

§11

DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Wszystkie dane osobowe Użytkowników, Sprzedawca zbiera i przetwarza w celu świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344) oraz polityką prywatności dostępnej na stronie www.plan-na-zdrowie.pl

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień. 
 2.  Niniejszy regulamin obowiązuje w aktualnej wersji od dnia 14.12.2021. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk lub pobrać na urządzenie.
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.