Regulamin Sklepu i Usług

§1

DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.plan-na-zdrowie.pl/sklep/.
 2. Sprzedawca – Katarzyna Basarab prowadząca działalność gospodarczą Katarzyna Basarab, NUMER NIP: 6871926258 NUMER REGON: 386475221 email: poczta@plan-na-zdrowie.pl, numer telefonu: 579-926-928 adres: ul. Armii Krajowej 11/24, 38-500 Sanok.
 3. Biuro Obsługi Klienta znajduje się pod adresem: Armii Krajowej 11/24, 38-500 Sanok.
 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy, za pośrednictwem Sklepu, zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy, za pośrednictwem Sklepu, zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Użytkownik – rozumie się przez to zarówno Konsumenta, Klienta, oraz Klienta-Konsumenta.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, poprzez wypełnienie i przesłanie stosownego formularza udostępnionego przy oferowanym Towarze.
 9. Towar – rozumie się przez to:

a) e-book – plik elektroniczny (książka dostępna w wersji elektronicznej) zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.

b) konsultacja dietetyczna – rozmowa realizowana przez Sprzedawcę na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość (rozmowa telefoniczna, SKYPE, Google Meet, lub e-mail) w terminie zarezerwowanym przez Użytkownika.

c) pakiet – usługa indywidualnej współpracy, którą Użytkownik może wykupić w wybranej przez siebie formie (podstawowy, standardowy, rozszerzony, premium) obejmująca stworzenie przez Sprzedawcę spersonalizowanych  zaleceń i/lub diety (w tym indywidualnego jadłospisu), oraz konsultacji, gdzie cena, czas trwania, termin i zakres pakietu jest z góry określany przed zakupem w Sklepie.

d) voucher dietetyczny – kupon (plik) elektroniczny do wykorzystania na dowolny towar ze Sklepu w określonym przy Zamówieniu terminie, oraz wartości, nie podlegający zwrotowi czy wymianie na gotówkę.

10. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.

11. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.

12. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

13. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru cyfrowego z umową.

14. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą

15. U.P.K – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.

§ 2.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Ceny poszczególnych pakietów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia są dostępne na stronie internetowej www.plan-na-zdrowie.pl w zakładce współpraca.
 3. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4. Płatności dokonywane są za pomocą przelewu bankowego lub Przelewy 24. Dane do przelewu Użytkownik otrzyma po złożeniu zamówienia. 
 1. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT na życzenie Kupującego.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary wolne od wad.
 3. Dostarczenie Towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Korzystanie z usług oferowanych przez Sklep wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 3.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE  SKLEPU

 1. Przy prawidłowym korzystaniu z Towarów należy spełnić następujące warunki:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie konta poczty elektronicznej;

c) posiadanie przeglądarki internetowej;

d) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.,

e) w przypadku usług indywidualnych – możliwość wydrukowania zgody dotyczącej danych osobowych.

2. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych powyżej.

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 2. Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Towarów, przed złożeniem Zamówienia.

§4
RODZAJE TOWARÓW

1. Sprzedawca oferuje następujące Towary:

a) e-booki;

b) konsultacja dietetyczna;

c) pakiet  w tym standardowy, rozszerzony, premium w wersji 4/12 tygodni;

d) voucher dietetyczny.

2. Realizacja przez Sprzedawcę Towaru o którym mowa w §3 pkt 1c  jest oparta o informacje otrzymane od Użytkownika (formularz dietetyczny, wypełnienie formularza jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy).

§5

UMOWA

 1. Użytkownik za pomocą sklepu na stronie www.plan-na-zdrowie.pl może zamówić wybrany przez siebie Towar.
 2. Proces złożenia Zamówienia wymaga wykonania następujących czynności przez Użytkownika:

a) dodacie Towaru do koszyka,

b) wypełnienie formularza płatności w tym podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail,

c) akceptacji Regulaminu Sklepu, zapoznania się z informacją związaną z prawem odstąpienia od umowy oraz jej akceptacji oraz wyrażania zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (poprzez wyraźne zaznaczenie odpowiedniego okienka).

d) wybranie opcji „Kupuję i płacę” co stanowi potwierdzenie woli Użytkownika do zawarcia umowy wraz z obowiązkiem zapłaty.

e) po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej wybrany Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

3. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika na wybrany Pakiet lub Konsultację dietetyczną, Sprzedawca wyśle formularz dietetyczny, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych, w tym danych wrażliwych, do wypełnienia w celu personalizacji Towaru. Wypełnienie formularza dietetycznego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy. Użytkownik przesyłam wypełniony formularz na co najmniej dwa dni przed ustalonym terminem konsultacji.

4. Użytkownik zobowiązuje się do podania informacji o stanie jego zdrowia w sposób kompletny i wyczerpujący, w tym w szczególności informacji na temat przeciwskazań do wprowadzania poszczególnych produktów spożywczych do diety, alergii i nietolerancji pokarmowych, samopoczucia, przebytych chorób, stosowanego leczenia, aktualnych wyników badań. Tym samym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność, zatajenie informacji dotyczących stanu zdrowia, leczenia, przyjmowania leków oraz nieprzedstawienie wyników badań.

5. Indywidualny plan dietetyczny Użytkownik otrzyma zgodnie z wybranym pakietem (szczegóły znajdują się na stronie www.plan-na-zdrowie.pl w zakładce współpraca). 

6. Indywidualny plan dietetyczny nie jest przeznaczony do dożywotniego stosowania, jest ograniczony czasowo, dopasowane do aktualnego stanu zdrowia, stylu życia Użytkownika, tj. na dzień ostatniej konsultacji. W związku z powyższym Sprzedawca (dietetyk) nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie planu dietetycznego, niż ustalono na konsultacji.

7. W trakcie trwania współpracy Użytkownik będzie mógł się kontaktować ze Sprzedawcą zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w wybranym pakiecie. Przy czym konsultacje odbywają się w określonym terminie (data i godzina) za pomocą maila (istnieje również możliwość odbycia konsultacji telefonicznej, przez SKYPE, Google Meet,). Stały kontakt online, obejmuje stały kontakt mailowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpisywania na maila do 3 dni roboczych.

9. Realizacja Konsultacji dietetycznej nastąpi po wcześniejszym ustaleniu terminu (data i godzina) przez Sprzedawcę z Użytkownikiem w okresie 7 dni roboczych liczonych od odesłania formularza, lub zaksięgowania wpłaty, w zależności która z tych czynności zostanie dokonana w późniejszym terminie.

10. Sprzedawca sporządzi oraz prześle Użytkownikowi indywidualny plan dietetyczny nie później niż 10 dni roboczych liczonych od przeprowadzenia konsultacji.

11. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika na E-book lub Voucher dietetyczny, Sprzedawca wyśle w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych liczonych od zaksięgowania wpłaty wybrany plik elektroniczny na wskazany przez Użytkownika przy zamówieniu adres e-mail.

12. Czas trwania pakietu współpracy liczony jest od dnia otrzymania przez Użytkownika planu dietetycznego.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych usług, które będą dodatkowo płatne.

14. Współpraca pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą może zostać przedłużona na prośbę Użytkownika.

15. Usługi świadczone przez Sprzedawca nie są świadczeniami zdrowotnymi, nie zastępują porady ani konsultacji lekarskiej, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia lub zaprzestania leczenia.

Usługi świadczone przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter informacyjny, są związane z promocją zachowań mających na celu profilaktykę, zachowanie i/lub poprawę zdrowia.

16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone przez Sprzedawcę nie dają gwarancji wypracowania wyznaczonego celu przez Użytkownika ze względu na ogrom czynników mających wpływ na efekt współpracy dietetycznej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak stosowania się do zaleceń przekazanych w ramach współpracy przez Użytkownika.

Użytkownik zdaje sobie sprawę, że współpraca dietetyczna wymaga od niego pełnego zaangażowania.

§6

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Klientem – Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach ogólnych. 
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, przy czym przy oświadczeniu przesłanym pocztą tradycyjną, termin na odstąpienie liczy się daty nadania korespondencji.
 3. Podmiot odstępujący od umowy może wykorzystać załącznik nr 2 do U.P.K. np. pobrany z sieci Internet, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej imię i nazwisko, adres email, oznaczenie zakupionego Towaru, datę zawarcia umowy, numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle podmiotowi odstępującemu od umowy potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:
 • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,
 • Konsument lub Klient-Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • Konsument lub Klient-Konsument przyjął to do wiadomości,
 • Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku zamówienia Towaru cyfrowego, w tym treści cyfrowej, Konsument lub Klient-Konsument, który w oklicznościach wskazanych w pkt 6 powyżej, pobierze Plik lub skorzysta z Konsultacji przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

8. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie, za które jest on zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni zakupiony Pakiet za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

§7

JADŁOSPISY

 1. Indywidualnie przygotowane jadłospisy są zaplanowane i przygotowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowaną dietę na każdy dzień jadłospisu.

§8

Zgodność Towaru z umową

 1. Produkt cyfrowy, w tym treść cyfrowa będzie zgodna z umową, jeśli zgodne z umową pozostają w szczególności jej opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji, jeżeli jest to wymagane dla towaru danego rodzaju.
 2. Oceny zgodności z umową należy też dokonywać biorąc pod uwagę konkretny, szczególny rodzaj treści cyfrowej i tego, czy:
 • nadaje się do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju.
 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową (zauważenia wad Towaru w terminie do 2 lat od daty dostarczenia lub udostępnienia Towaru) Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, a gdy nie da się Towaru doprowadzić do zgodności z umową lub gdy będzie to połączone z nadmiernymi trudnościami lub niemożliwe do realizacji w rozsądnym terminie, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku niezgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje żądanie doprowadzenia treści lub usługi cyfrowej do zgodności z umową.
 3. Sprzedawca doprowadza usługę cyfrową lub treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia usługi cyfrowej lub treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 5. Jeśli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy lub brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową lub brak zgodności z umową jest istotny to Konsument lub Klient-Konsument może zażądać obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 7. Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu oraz Towaru, w szczególności treści cyfrowej, o których mowa w Regulaminie.
 8. Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową w odpowiednim czasie nie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.
 9. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność z umową, jeśli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca wyraźnie poinformował Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, że konkretna cecha lub cechy Towaru odbiegają od wymogów zgodności z umową, a następnie Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie zaakceptował brak danej cechy lub jej niezgodność, odrębnie dla każdej takiej cechy Towaru.
 10. Dla Towarów dostarczanych w sposób ciągły odpowiedzialność Sprzedawcy trwa przez cały okres dostarczania Towaru.
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację z tytułu niezgodności z umową w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.
 12. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,
 • nazwę zakupionego Towaru
 • opis reklamacji,
 • datę ujawnienia się niezgodności Towaru,
 • potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 1. Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta a o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§9

PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik zgadza się, że Ebook i wybrany Pakiet ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019.1231)
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych ani osobistych praw autorskich do Ebooka i wybranego Pakietu. Użytkownik upoważniony jest jedynie do ich wykorzystania do sporządzania na własne potrzeby.
 3. W związku z powyższym:

a) Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Ebooka i wybranego Pakietu nie została ujawniona osobom niepowołanym.

b) zabronione jest udostępnianie i prezentowanie Ebooka i wybranego Pakietu osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji ze Sprzedawcą,

c) zabronione jest publikowanie niezależnie od formy publikacji.

d) zabronione jest kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.

4. Niezależnie od powyższego zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

§10

KONTAKT i  NEWSLETTER

 1. W momencie, gdy pojawią się dodatkowe pytania a odpowiedzi na nie, nie zostały zawarte w treści Regulaminu, Użytkownik może kierować pytania do Sprzedawcy poprzez maila: poczta@plan-na-zdrowie.pl
 2. Użytkownik może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 3. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 4. Newsletter ma charakter informacyjny, nie stanowi porady medycznej, nie zastąpi konsultacji ze specjalistą.
 5. Użytkownik w celu prawidłowego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 6. Potwierdzenie subskrypcji przez Użytkownika wymaga otworzenia wiadomości Sprzedawcy oraz kliknięcia linku aktywacyjnego.
 7. Użytkownik może wypisać się z subskrypcji newslettera, co jest równoznaczne z wycofaniem wyrażonej zgody na jego wysyłanie, która to opcja jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę
 8. Użytkownik może również zarządać od Sprzedawcy jego usunięcie z listy subskrybentów w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 9. Konsument oraz Klient-Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia newslettera.

§11

DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Wszystkie dane osobowe Użytkowników, Sprzedawca zbiera i przetwarza w celu świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344) oraz polityką prywatności dostępnej na stronie www.plan-na-zdrowie.pl

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień. 
 2.  Niniejszy regulamin obowiązuje w aktualnej wersji od dnia 01.01.2023. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk lub pobrać na urządzenie.
 3. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.