REGULAMIN

REGULAMIN PORADNI DIETETYCZNEJ ON-LINE

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Użytkownikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez poradnię wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 2.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORADNI

Przy prawidłowym korzystaniu z usług należy spełnić następujące warunki:

 1. połączenie z siecią Internet;
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej;
 3. posiadanie przeglądarki internetowej
 4. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc. 

Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych powyżej.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

§3
RODZAJE USŁUG

1. Usługodawca oferuje następujące usługi:

 • konsultacja dietetyczna online, 
 • kontynuacja konsultacji dietetycznej online.

Plan dietetyczny jest przez Usługodawcę układany na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (formularz dietetyczny).

§4

 ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik za pomocą maila lub formularza kontaktowego lub sklepu na stronie www.plan-na-zdrowie.pl może zamówić usługę.
 2. Po złożeniu zamówienia na wybrany indywidualny plan dietetyczny przez Użytkownika, Usługodawca wyśle formularz dietetyczny, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych, w tym danych wrażliwych, do wypełnienia w celu personalizacji planu dietetycznego.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania informacji o stanie jego zdrowia w sposób kompletny i wyczerpujący, w tym w szczególności informacji na temat przeciwskazań do wprowadzania poszczególnych produktów do diety, alergii i nietolerancji pokarmowych.
 4. Indywidualny plan dietetyczny Użytkownik otrzyma zgodnie z wybranym pakietem (szczegóły znajdują się na stronie www.plan-na-zdrowie.pl w zakładce współpraca). 
 5. W trakcie trwania współpracy Użytkownik będzie mógł się kontaktować z Usługodawcą zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w wybranym pakiecie. Przy czym konsultacje odbywają się w określonym terminie za pomocą maila (istnieje również możliwość odbycia konsultacji telefonicznej). Stały kontakt online, obejmuje stały kontakt mailowy, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do odpisywania na maila co drugi dzień, bez włączenia dni weekendowych oraz świątecznych.
 6. Użytkownik ma prawo wymagać dokonania drobnych zmian w posiłkach w ramach jadłospisu, dotyczy to odpowiednio 3 i 12 posiłków w zależności od wybranego pakietu. Przy czym drobne modyfikacje uznaje się jako zamianę produktu w posiłku na inny lub zmianę formy posiłku. 
 7. W momencie dokonania płatności za pakiet między Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest indywidualny plan dietetyczny.
 8. Usługodawca sporządzi oraz prześle Użytkownikowi indywidualny plan dietetyczny nie później niż 7 dni roboczych liczonych od odesłania formularza, lub zaksięgowania wpłaty, w zależności która z tych czynności zostanie dokonana w późniejszym terminie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych usług, które będą dodatkowo płatne.
 10. Współpraca pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać przedłużona na prośbę Użytkownika.

§5

PŁATNOŚĆ

 1. Kwota pakietu jest kwotą brutto, Usługodawca nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty za dostęp do indywidualnego planu dietetycznego.
 2. Ceny poszczególnych pakietów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia są dostępne na stronie internetowej www.plan-na-zdrowie.pl w zakładce współpraca.
 3. Płatności dokonywane są za pomocą przelewu bankowego. Dane do przelewu Użytkownik otrzyma po złożeniu zamówienia. 

§6

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach ogólnych. 
 2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy, której przedmiotem jest – obok konsultacji dietetycznej online – indywidualny plan żywieniowy opracowywany przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w §4, albowiem jest on przygotowywany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta, czego Użytkownik jest świadomy (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawa konsumenta, (Dz.U.2020.287)).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Usługodawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę przelewem bankowym, Usługodawca zwraca całą kwotę na numer rachunku bankowego podany przez Konsumenta.

§7

JADŁOSPISY

 1. Indywidualnie przygotowane jadłospisy są zaplanowane i przygotowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowaną dietę na każdy dzień jadłospisu.

§8

REKLAMACJA

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

§9

PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik zgadza się, że Indywidualny Plan Dietetyczny ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019.1231)
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Indywidualnego Planu Dietetycznego. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania Indywidualnego Planu Dietetycznego do sporządzania własnych posiłków i we własnej diecie.
 3. W związku z powyższym:
 • Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Indywidualnego Planu Dietetycznego nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 • zabronione jest udostępnianie i prezentowanie Indywidualnego planu dietetycznego osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z Usługodawcą,
 • zabronione jest publikowanie niezależnie od formy publikacji,
 • zabronione jest kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.

§10

KONTAKT

 1. W momencie, gdy pojawią się dodatkowe pytania a odpowiedzi na nie, nie zostały zawarte w treści Regulaminu, Użytkownik może kierować pytania do Usługodawcy poprzez maila: poczta@plan-na-zdrowie.pl

§11

DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Wszystkie dane osobowe Użytkowników, Usługodawca zbiera i przetwarza w celu świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344) oraz polityką prywatności dostępnej na stronie www.plan-na-zdrowie.pl

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień. 
 2.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2020 r.